سیگنال های بازار بورس به همراه نمودار، مورخ سه شنبه 1399/04/24. ربات سیگنال سرمایه گذار کوانت، هر روز موقعیت های مناسب در بازارهای بورس و کریپتو را می یابد.

⚠️ توجه ⚠️

سیگنال های ارائه شده، تماما توسط ربات های دیده بان رصد شده و صرفا نشان دهنده یک موقعیت ورود یا خروج احتمالا مناسب می باشد.

⛔️ این موارد مطلقا سیگنال یا پیشنهاد خرید و فروش نبوده، و استفاده مناسب از آنها نیازمند بررسی و تصمیم انسانی است. ⛔️


نماد ها:

بفجر – پرداخت – توریل – ثفارس – ثنوسا – حتاید – حسیر – حفارس – دسینا – دفارا – رانفور – زفکا – زماهان – ساروم – سبجنو – سپ – سشرق – سفانو – شپاکسا – شفارس – شوینده – غپینو – غسالم – غگرجی – غهمرا – فاذر – فاراک – فبیرا – فنفت – قلرست – کپرور – کقزوی – کلوند – کهمدا – مفاخر – ملت – وپست – دحاوی – رتکو – سنیر – شمواد – غمینو – فاما – قشیر – کشرق – لابسا – واحصا – وجامی