نمادها:

ثپردیس – داوه – سفارود – شمواد – فلات – وجامی – ولانا – ولیز – ثنظام – وثخوز – اپرداز – بشهاب – پارسیان – پلاست – تکنو – توریل – چدن – خزر – خودکفا – دارو – دلر – رتاپ – زبینا – ساروج – سبجنو – سنیر – سیلام – شکبیر – غگرجی – فاراک – فرآور – قشهد – کپشیر – کاسپین – کترام – کساوه – کشرق – کطبس – کمرجان – کویر – کیمیا – مادیرا – های_وب – وتوشه – وخارزم – ولساپا – کشرق – کبافق