نمادها: بسویچ – خفولا – خلنت – داوه – رتکو – فاذر – قشیر – وثوق – وثخوز – نطرین – دکپسول