نمادها: ثپردیس – سفارود – غشان – سفاسی – وایرا – وثوق – وجامی – ولانا – ولیز – ساذری – غگلستا – کترام – کساوه